Kanjertraining: iedereen gelukkig!

Bij ons zijn alle leerkrachten gecertificeerde kanjertrainers. Met behulp van de Kanjertraining krijgen de kinderen inzicht in eigen en andermans gedrag. De Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. In iedere groep staan Kanjerlessen op het programma,
waarmee de volgende doelen worden nagestreefd:
  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

De methode blijft niet beperkt tot enkel lessen, maar vormt de leidraad voor ons gedrag gedurende de hele dag. De methode kent ook een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), waarmee we ‘de sociale opbrengsten’ van kinderen meten en ontwikkelen.

Het volledige Kanjerprotocol van onze school vindt u in de bijlage:

Omgangs_gedragsprotocol kanjertraining en sociale veiligheid.docx

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT