Inzet boeiend leren


Lezen is leuk!

Een belangrijke missie van ons team is kinderen laten ervaren hoe leuk lezen is! Hoe we dit doen? Door kinderen al van jongs af aan veelvuldig in aanraking te laten komen met prentenboeken, voorlezen, herhalen en vertellingen! Ook komen de kinderen al in de kleutergroepen in aanraking met klanken en letters. In groep 3 staat lezen centraal, hierbij maken wij gebruik van de materialen van de methodes Veilig Leren Lezen én Lijn 3. Uit beide methodes gebruiken wij de meest geschikte materialen. Tevens vinden wij het belangrijk dat de leerlingen de letters ervaren met al hun zintuigen. Er worden bijvoorbeeld woorden geschreven in scheerschuim, de kinderen maken letters van klei en ze lopen op het schoolplein over de letters die met stoepkrijt staan geschreven. De kinderen werken in groep 3 niet alleen maar in de werkboeken, maar leren bijvoorbeeld ook al zelf korte verhalen en gedichtjes schrijven, maken kennis met het maken van een woordweb en ontwerpen zelf folders passend bij het thema. Het lezen én schrijven wordt dus gekoppeld aan de thema’s van Rijk Spel, waardoor kinderen ervaren dat leren lezen en schrijven functioneel is.

Dankzij de Bibliotheek op School hebben wij een rijk boekenaanbod en doen we veel aan leesbevordering in alle groepen. Met hulp van onze biebouders kunnen alle kinderen op vaste tijden zélf een boek uitzoeken in de bibliotheek in onze hal. Vanuit de bibliotheek is een leesconsulente aan onze school gekoppeld; zij voert ook meerdere keren per schooljaar leesactiviteiten uit in diverse groepen.

Taal en spelling

Wij gebruiken de taalmethode Staal, een prachtige methode die de leerlingen aan de hand van boeiende thema’s spellingvaardig
maakt en het plezier in taal bijbrengt! Staal werkt met de bewezen, preventieve
spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en de dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten. Staal is ook de eerste methode die spelling en grammatica met elkaar combineert. De duidelijke en strakke spellingregels met bijpassende symbolen helpen de kinderen om ook lastige woorden goed te kunnen schrijven.

Rekenen

Met onze nieuwe rekenmethode Pluspunt geven we vorm aan leerlijngericht rekenonderwijs. We proberen de leerstof zoveel mogelijk aan te passen aan het niveau van de leerlingen en hen voortdurend uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Handelend rekenen (dus het écht zelf doen) vormt de basis van het rekenaanbod in alle groepen. Ook het bewegend leren komt veelvuldig aan bod. Dit vergroot de motivatie en betrokkenheid van leerlingen en dus het plezier in rekenen.
In elke instructieles staat één doel centraal. Dit zorgt ervoor dat de kinderen zich volledig op dat ene doel kunnen concentreren. Daarnaast besteedt deze methode ruimschoots aandacht aan het oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden. Denk o.a. aan het splitsen van het tiental, de volgorde van de getalrij en de tafels. Ook zijn er boeiende rekenprojecten die de kinderenweer op een heel andere wijze uitdagen.

Thema-onderwijs / Projecten

Zoals eerder vermeld werken de groepen 1 t/m 3 altijd met thema’s van ongeveer 6 weken. Vanaf groep 4 geven we het zaakvakkenonderwijs (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) vorm aan de hand van inspirerende en uitdagende thema’s die ongeveer 3 weken duren.
Hiervoor gebruiken wij het programma Faqta. Binnen deze thema’s houden we rekening met de verschillende leerstijlen die kinderen hebben. Ook krijgen de 21e-eeuwse vaardigheden (zoals samenwerken, creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, zelfregulering, communiceren en mediawijsheid)
binnen dit thema-onderwijs veel aandacht. Het thema wordt afgesloten met een toets, presentatievorm en een creatieve opdracht. Eén of twee keer per jaar werken we met alle groepen aan een gezamenlijk schoolbreed thema. Dan staan zoveel mogelijk vakgebieden en activiteiten geheel in het teken van dat thema. Een spetterende opening of afsluiting ontbreekt daarbij zeker niet!
Zie voor meer info: www.faqta.nl

Talentontwikkeling


Naast de basisvakken lezen, rekenen, taal, schrijven en alle zaakvakken leren wij de kinderen ook graag andere talenten van zichzelf ontdekken. Hoe ziet u dat terug?
• Bewegingsonderwijs: in alle groepen is aandacht voor de motorische ontwikkeling. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen 1x per week les
van een vakleerkracht gym, maar ook van de eigen leerkracht. Ook organiseren wij jaarlijks een sportdag voor de hele school.
• Muziekonderwijs: onze muzieklessen sluiten vaak aan bij het thema in de groep. Wij maken daarbij o.a. gebruik van de methode 123Zing, waarbij de kinderen ook thuis in kunnen loggen om lekker te kunnen zingen. In groep 4 krijgen de kinderen les van onze vakleerkracht muziek. (MuziekStart)
• Cultuureducatie: onze lessen drama, dans, handvaardigheid en tekenen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op procesgerichte didactiek. Dit betekent dat we kinderen inspireren en uitdagen in hun creatieve proces. Wij volgen het cultuureducatieprogramma van KiCK Oude IJsselstreek. Ieder jaar staat er een andere kunstdiscipline centraal. We organiseren ook regelmatig uitstapjes buiten de school die aansluiten bij het programma. Zie voor meer informatie: www.kick-oude-ijsselstreek.nl

Bewegend Leren

Op obs De Woelwaters wordt niet alleen bewogen tijdens de gymlessen en buitenspel. In alle groepen wordt regelmatig aandacht
besteed aan interactieve werkvormen en bewegend leren. Kinderen mogen bijv.
springen op getallenlijnen, rennend op zoek gaan naar taalopdrachten en joggend tafels automatiseren. Hoe motiverend is dat?!

ICT

In alle groepen worden digiborden, iPads en laptops functioneel ingezet ter ondersteuning van ons aanbod. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen en ‘eigen’ laptop in bruikleen. We zien het als een belangrijke taak om kinderen vaardig en wijs te maken in de digitale wereld!
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT